Ενδιαφέρον μεγάλης γαλλικής εφημερίδας για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (Πανεπιστ. Θεσσαλίας) στη Θεσσαλική Ύπαιθρο

Ενόψει ενός μεγάλου αφιερώματος για την Ελλάδα της κρίσης και της μετακρίσης που προετοιμάζει η γαλλική εφημερίδα (Παρίσι- «Λα κρουά») με συνεντεύξεις υπουργών, εκπροσώπων των διαφόρων επαγγελματικών και  κοινωνικών  φορέων της χώρας, επιλέχθηκε και η κοινότητα Ελληνόπυργου του Δήμου Μουζακίου, ως παράδειγμα καινοτομικής και ελπιδοφόρας παρέμβασης για το μέλλον.


Στην κοινότητα αυτή το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου εργάζεται τα τελευταία χρόνια προσφέροντας τεχνογνωσία και υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης των απόδημων της κοινότητας και την επεξεργασία μιας τοπικής και περιφερειακής πολιτικής υποδοχής νέων στον τόπο καταγωγής τους.

Το έργο περιλαμβάνει:

(α) την οργάνωση μιας μορφής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των 6 πολιτιστικών συλλόγων αποδήμων, εκπρόσωπο του Δήμου, της τοπικής αναπτυξιακής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

(β) την διατύπωση και υπογραφή μιας Χάρτας δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και στόχων για τη συνεργασία αποδήμων και τοπικής κοινότητας,

(γ) τη δημιουργία ενός κοινωνικού ταμείου αλληλεγγύης για την εγκατάσταση νέων απόδημων,

(δ) τη δημιουργία θεματικών ομάδων που μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του διαδικτύου,

(ε) την επιλογή προϊόντων που μπορούν να παράγουν οι ενδιαφερόμενοι και

(στ) την οργάνωση της επαφής με εργαστήρια του ΤΕΙ Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την πρώτη εγκατάσταση και τη σύνδεση με την αγορά.

Οι μεθοδολογίες, τα σύγχρονα εργαλεία καθώς και τα αποτελέσματα των δράσεων για την ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της υποστήριξης των απόδημών της παρουσιάστηκαν στο εξωτερικό προκαλώντας το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και μεγάλων ΜΜΕ.

Με βάση τα παραπάνω η ημερήσια εφημερίδα La Croix ενδιαφέρθηκε να παρουσιάσει το νέο μοντέλο ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας, κατά την περίοδο της κρίσης, το οποίο στηρίζεται: (α) στο δυναμικό των απόδημων και (β) στις νέες μεθόδους εντοπισμού ανάδειξης ενεργοποίησης των εδαφικών πόρων κάθε περιοχής.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο (30/11 -  1/12/2013), η δημοσιογράφος MarieVerdierμε το συνεργείο της και με την παρουσία του καθ. Γούσιο Δημήτρη, συντονιστή της πρωτοβουλίας για τον Ελληνόπυργο και του ερευνητή Φαρασλή Γιάννη υπεύθυνου συντονισμού και εφαρμογής των δράσεων στην κοινότητα, κατέγραψε το όλο έργο. Κατά την διήμερη παρουσία της στην κοινότητα ήρθε σε επαφή (προσωπικές συνεντεύξεις) με 3 βασικές ομάδες: (α) με κατοίκους οι οποίοι επέστρεψαν στο χωριό τα τελευταία πέντε έτη και έχουν αναπτύξει παραγωγικές δραστηριότητες (αμπελουργία, μελισσοτροφία, κ.α.),  (β) με εκπροσώπους των πέντε πολιτιστικών συλλόγων των απόδημων (Αθήνα, Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Ελληνόπυργος) και με τον πρόεδρο της διακυβέρνησης και (γ) με εκπροσώπους της τοπικής εξουσίας. Στην υποδοχή παρευρέθηκαν ο καταγόμενος από τον Ελληνόπυργο βουλευτής κ. Σιούφας Παύλος ο οποίος είναι και πρόεδρος του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πρωτοβουλία του εντάσσεται στο αυτοχρηματοδοτούμενο από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, ευρύτερο πρόγραμμα «Κτίζουμε μαζί την νέα Ύπαιθρο».


Βόλος, 3 /12/2013


Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου
Δημήτριος Γούσιος
Καθηγητής