Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου, οργανώνεται γύρω από τις ανάγκες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Αναπτυξιακών και Χωρικών Παρεμβάσεων στον Ύπαιθρο Χώρο. Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται σε δύο βασικούς άξονες που αφορούν είτε τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων και κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και επεξεργασίας των υπό εξέταση φαινομένων (διαγνωστικό), είτε την θεματική εστίαση σε συγκεκριμένα φαινόμενα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των περιοχών της υπαίθρου

1. σε μεθοδολογικό επίπεδο:

 • Οργάνωση τοπικού διαγνωστικού αναπτυξιακών σχεδίων και δράσεων
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης εδαφικών πόρων
 • Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών συμμετοχικής διαδικασίας από τοπικούς φορείς και δρώντες (τοπικές διαβουλεύσεις).
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων (αξιοποιώντας την επιστήμη της γεωπληροφορικής (δορυφορικές εικόνες, τηλεπισκόπηση, GIS, 3D αναπαραστάσεις κ.α.) που συνδυάζουν την χωρική πληροφορία με τη συμμετοχικότητα μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών δρώντων
 • Ανάλυση Χωρικών Συστημάτων στον ύπαιθρο χώρο
 • Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων
 • Επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων - Αεροφωτογραφιών
 • Χαρτογραφική απεικόνιση χωρικών φαινομένων

2. σε θεματικό επίπεδο:

 • Συμβολή των Αποδήμων στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία- Σχεδιασμός πολιτικών υποδοχής πληθυσμού στην ύπαιθρο
 • Οργάνωση αλυσίδων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εταιρικές Μορφές και δικτυώσεις (οργάνωση συλλογικών παρεμβάσεων τοπικού επιπέδου)
 • Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης
 • Αξιοποίηση χωρικών και αναπτυξιακών πολιτικών
 • Διερεύνηση των μορφών αξιοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Οργάνωση πλαισίου για την απονομή σήματος ποιότητας περιοχών και προϊόντων (κριτήρια, διαδικασίες, κ.ά.)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Οι θεματικοί άξονες έρευνας στο πλαίσιο των οποίων δραστηριοποιείται με την συνεργασία πολλών Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Κέντρων στην Ευρώπη, την Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών είναι:

1. Η συγκρότηση εδαφικών περιοχών στον ύπαιθρο χώρο (territoires ruraux)

•     Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητικές μεταρρυθμίσεις,

•      Διαφοροποίηση τοπικής οικονομίας,

•     Χωρικά συστήματα μικρής πόλης και κτηματικών περιοχών επιπέδου οικισμών.

2. Ολοκληρωμένη & βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου

•     Καινοτομία, μεταφορά τεχνολογίας στον ύπαιθρο χώρο,

•      Κλαδικές και διαρθρωτικές πολιτικές για τον ύπαιθρο χώρο

3. Χωροταξία, χωρικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις

•      Διοικητική Χωροταξία

•      Χρήσεις γης / Συστήματα διαχείρισης

•      Σχεδιασμός χωροταξικών σχεδίων

•      Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

4. Μέθοδοι, Τεχνικές, Εργαλεία στην Ανάλυση / Σχεδιασμό του Χώρου

•      Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Οι παραπάνω θεματικοί άξονες υποστηρίζονται από τους εξής  τομείς:

 • Τομέας Γεωγραφικών αναλύσεων με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων διαχείρισης και ανάπτυξης στον ύπαιθρο και περαστικό χώρο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δημήτριο Γούσιο
 • Τομέας Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπισης & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Φαρασλή Ιωάννη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1993 - Μετασχηματισμοί στον αγροτικό χώρο, με εφαρμογή στην Β.Α. Μεσόγειο του  Παγκόσμιου  Προγράμματος, του Γαλλο-Ελβετικού Ιδρύματος για την Πρόοδο του Ανθρώπου (F.P.H.) σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΟΣΑ, CIHEAM), την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

1995–1996 - Μελέτη / έρευνα του αγροτικού χώρου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον”. Μέτρο: χωροταξικόςσχεδιασμός, ΥΠΕΧΩΔΕ.

1996–1998 - Préparation, évaluation et suivi d'un projet agro-sylvo-pastoral dans les petites zones de montagne, ΚοινοτικόΠρόγραμμαΝΕΚΤΑΡ (Agropolis- Montpellier)

1996–1999 - Χαρτογράφηση των ζωνών προσφοράς και ζήτησης πιστοποιημένων  τοπικών αγροτικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε, Κοινοτικό πρόγραμμα: FAIR ΙΙ

1997–1998 - Καταγραφή της μνημειακής κληρονομιάς και δημιουργία αρχείου μνημείων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ίδρυμα Κεφαλονιάς & Ιθάκης

1997-1998 - Θεματική χαρτογράφηση και οριοθέτηση δασικών και μη περιοχών της Κοιν. Ροδοχωρίου της Επαρχίας Βοϊου του Ν. Κοζάνης, Ερευνητικό Πρόγραμμα

1997–1999 - Προστασία του περιβάλλοντος του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ίδρυμα Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

1997–2000 - Διαφοροποίηση και αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων στις ορεινές περιοχές, Κοινοτικό Πρόγραμμα FAIR ΙΙΙ, υλοποίηση υποπρογράμματος “Σύστημα διαχείρισης ορεινού χώρου”.

1998 - «Mondialisation, ajustement et transformations des sociétés rurales dans les pays arabes méditerranéens: recherche comparative avec la rive nord de la méditerranée», Πρόγραμμα MOST τηςΟΥΝΕΣΚΟ

1998–1999 - Μελέτη για την ίδρυση και οργάνωση κεντρικού φορέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, Κοινοτικό Πρόγραμμα

1999 - Ο ρόλος της γυναίκας στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: η περίπτωση της απασχόλησης στην Κοινότητα Ευξεινούπολης, Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας

1999 - Χαρτογράφηση ορεινών περιοχών Λιβάνου, Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου

1999 - Χωρική ανάλυση και εφαρμοσμένη χαρτογραφία, Διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Μεσογειακού Διδακτορικού (συνεργασία Πανεπιστημίων της Μεσογείου και του ΙΑΜ Montpellier)

1999-2000 - Μελέτη στρατηγικού προγράμματος δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ΥΠΕΧΩΔΕ.

1999–2000 - Χωρικός διαχωρισμός της γεωργίας ανάλογα με την οικονομική αποτελεσματικότητα και επαναπροσδιορισμό του προβληματικού γεωργικού χώρου με έμφαση στις ορεινές παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, Υπουργείο Γεωργίας

1999-2000 - Έρευνα για τις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, ΥΠΕΧΩΔΕ.

1999-2001 - Διαχείριση Ανθρωπογενούς και Φυσικού περιβάλλοντος στον ορεινό Νοτιο-Δυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Κορυτσάς-Αλβανίας, Πρόγραμμα “Αναπτυξιακή Βοήθεια προς τρίτες χώρες”, DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΟΣΑ

1999-2003 -  Υλοποίηση διαχείρισης δράσεων για τη περιοχή της λίμνης Ταυρωπού στην Ελλάδα, Κοινοτικό Πρόγραμμα LIFE-99-ΝΑΤ,

2000-2001 -  Eλληνογαλλικού ΑΤΛΑ: Ελληνικός Ύπαιθρος Χώρος, Εκπόνηση και έκδοση του τεύχους Νο2

2001- Qualityoflifeandmanagementoflivingresearch, Κοινοτικό Πρόγραμμα NEWRUR, σε συνεργασία με τον Ινστιτούτο Γεωργο-οικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.

2001-2002 - Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2001-2006, Υπ. Ανάπτυξης – ΕΟΤ.

2001-2002 - Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης τοπικών φορέων και πολιτών για την προστασία και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλλοντος στον ορεινό και νησιωτικό χώρο, ΥΠΕΧΩΔΕ.

2001-2002 - Les institutions et les organisations du développement rural en Méditerranée, ΜελέτηστοπλαίσιοτουΠρογράμματοςPolitique d’Action Régionale [PAR]τουΔικτύουRAFAC.

2001-2003 - Alternative Crops Integration in a Spatial Analysis, ΚοινοτικόΠρόγραμμα ALTENER

2002 - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου «Περιοχής Όθρυος Νομού Μαγνησίας », Μελέτη στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2002-2004 - Δίκτυο Προώθησης στην Απασχόληση, Equal Κοινοτική Πρωτοβουλία

2003 - Η προώθηση της πραγματικής σύγκλισης στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, Εμπειρογνωμοσύνη, Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας

2003 - LeaderMeda, Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπαίθρου στη Μεσόγειο, ΓΔ Χ,  ΕΕ.

2003-2006 - Τοπική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση περιοχής Αλμυρού, συμμετοχή του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου ως εταίρος στην ομάδα συνεργαζόμενων φορέων (ΠΕΠ Θεσσαλίας)

2003-2006 - Τοπική Πρωτοβουλία για την Απασχόληση περιοχής Τυρνάβου, συμμετοχή του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου ως εταίρος στην ομάδα συνεργαζόμενων φορέων (ΠΕΠ Θεσσαλίας)

2004 - Μελέτη προσδιορισμού και ανάδειξης δράσεων της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια υλοποίησης των μέτρων του ΠΕΠ σύμφωνα με τις Θεσσαλικές ιδιαιτερότητες, Φορέας Περιφέρεια Θεσσαλίας

2004-2007 - Formation Multipôle et Pluridisciplinaire en Développement Rural (FORMDER)στοπλαίσιοτουπρογράμματος Projet TEMPUS, ΕΕ

2005-2007 - Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα –Τοπική Κοινωνία – Ολοκληρωμένη Υποστήριξη, Equal Κοινοτική Πρωτοβουλία

2006 - Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των γεωργικών καλλιεργειών του Νομού Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας

2006 - Τεχνική Υποστήριξη στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δ Σκοπέλου Δημοτική Αναπτυξιακή Σκοπέλου

2006 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χασίων, Δ. Χασίων Ν Τρικάλων (ΘΗΣΕΑΣ)

2006-2007 -  Μελέτη προστασίας και αναβίωσης Μαραθάσας, ΟΤΔ Μαραθάσας, Κύπρος

2006-2007 - Εμπειρογνωμοσύνη «βελτιστοποίηση των συνθηκών αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων του νησιού», Δημοτική Αναπτυξιακή Σκοπέλου

2006 - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας «THRONOS», Σύμφωνο Ποιότητας Επιχειρήσεων Πιερίας

2007 - Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τη χωρική και κοινωνικο-οικονομική ανάλυση του Δήμου Κλεινοβού, Κουτάκος Χρήστος

2008 - Συνοπτική Αναφορά Ανάλυσης των δυνατοτήτων του Λιβαδιου Ελασσόνας, FortiusConsultants «Γ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» -Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

2008 - Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Τροόδους, ΟΤΔ Μαραθάσας, (ΟΤΔ Τροόδους) Κύπρος.

2008 - Συμβουλευτική Υποστήριξη των εργασιών της ομάδας έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέσσωνος, Δήμος Νέσσωνος Ν Λάρισας

2008 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φαρκαδόνας, Δήμος Φαρκαδόνας Ν Τρικάλων

2008 - Etude Nationale de Développement Agricole et Rural, dans le cadre de Suivi de la Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable, PLAN BLEU

2008 -2010 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμυρού, Δήμος Αλμυρού Ν Μαγνησίας (ΘΗΣΕΑΣ)

2010 - RURURBAL, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010 - Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη στο Πλαίσιο Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιοχής Όθρυος, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΘΡΥΣ Α.Ε.

2010-2012 - NOVAGRIMED : Γεωργικές Καινοτομίες στις περιοχές της Μεσογείου, Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MED

2011-2012 - Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ENERSCAPE-TERRITORY, LANDSCAPE AND RENEWABLE ENERGIES”, της Περιφέρειας  

2012-2014 - TοπΕΚO, ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2012-2013 - Γεωαπεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου της Αζώρου του Δήμου Ελασσόνας έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και υλοποίηση αρχαιολογικής έρευνας με συνδυασμό καινοτόμων γεωφυσικών μεθόδων και εργαλείων γεωραντάρ. Δήμος Ελλασόνας

2012-2015 - LACTIMED- σχέδιο προώθησης μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων, ΕΕ, πρόγραμμα ENPI CBC MED

2013-2014 - Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης,  ΑΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Πρότυπο σχέδιο χωρο-χρονικής διαχείρισης βοσκοτόπων- πιλοτική εφαρμογή περιοχή Ανάβρας Μαγνησίας

2. Μητρώο φορέων κοινωνικής οικονομίας σε επίπεδο εθνικό (1999) και περιφέρειας Θεσσαλίας (2008)

3. Εργαλείο πολύ-κριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον GIS για την εγκατάσταση ενεργειακών φυτών παραγωγής βιοκαυσίμου (πρόγραμμα ALTENER)

4. Μεθοδολογικοί οδηγοί για την αξιολόγηση τοπικών οικονομικών συστημάτων (Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal- α’ κύκλος)

5. Εξειδικευμένα εργαλεία –οδηγοί – μέθοδοι σε θέματα αξιοποίησης και προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal- β’ κύκλος)

 • Συμμετοχή της ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ήταν συντονσιτής και βασικός εταίρος) στις επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία του πρώτου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας (Ν 4019/2011)

6. Εκπαιδευτικό υλικό (διδακτικές σημειώσεις και μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία) στα γαλλικά μεταπτυχιακού επιπέδου (διακρατικό πρόγραμμα TEMPUS)

7. Συμβολή στη δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας «THRONOS» στο Ν Πιερίας

8. Μέθοδος προσδιορισμού χωρικών ρυθμίσεων της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου σε Δήμους και αντίστοιχο σχέδιο δράσης

 • αποδοχή και ένταξη της προτεινόμενης στρατηγικής για τη ρύθμιση της σχέσης ΑΠΕ και Τοπίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

9. Χάρτα συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας εδαφικής περιοχής με τη συμμετοχή συλλόγων της περιοχής και των αποδήμων, του Δήμου, της τοπικής Αναπτυξιακής Εταιρείας και Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (πχ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας),

 • Σύσταση Κοινωνικού Ταμείου στον Ελληνόπυργο για τη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων – αποδήμων που θέλουν να επιστρέψουν στην κοινότητα-περιοχή
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από αποδήμους για επιστροφή και εγκατάσταση στην περιοχή ως απόρροια της πρωτοβουλίας του Εργαστηρίου :Κτίζουμε μαζί την ύπαιθρο

10. Οδηγός εφαρμογής για τη καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας οργανωμένων σε ομάδες παραγωγών (πχ αρωματικά φυτά)

11. Δημιουργία μονάδας υποστήριξης της εγκατάστασης ενεργειακών φυτών και εγκατάσταση περίπου 200 στρεμμάτων αγριαγκινάρας κατά την πρώτη πιλοτική χρονιά παραγωγής

12. Σχέδιο δράσης για την προώθηση της κατανάλωσης τοπικών μεσογειακών προϊόντων μέσω σημείων μαζικής εστίασης (πχ σχολεία, νοσοκομεία, ..)

13. Μονάδα εντοπισμού και ανάδειξης φυσικών - ανθρωπογενών πόρων στην ύπαιθρο με τη χρήση Γεωπληροφορικής

 • Εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων στις περιοχές Πευκάκια Βόλου, Σκοτούσας Φαρσάλων και Αζώρου Ελασσόνας με τη χαρτογράφηση εδαφών από τη μονάδα γεωεπιστήμης -γεωραντάρ

14. Οργάνωση και συντονισμός ημερίδων, συνεδρίων και εστιασμένων επιστημονικών συναντήσεων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων διεθνούς κύρους στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου

15. Άρθρα σε συνέδρια και βιβλία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες κρατικών φορέων, Περιφερειών και Δήμων καθώς και άλλων τοπικών κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, με παράλληλη υποστήριξη στην εφαρμογή και παρακολούθηση των δράσεων

Εκπόνηση πρότυπων μελετών και ερευνών πάνω σε θέματα ανάπτυξης του ύπαιθρου χώρου

Οργάνωση ολοκληρωμένων εδαφολογικών χαρτογραφήσεων με τη χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής (δορυφορική τηλεπισκόπηση, γεωφυσικές διασκοπίσεις, κ.α) για τη χαρτογράφηση και εντοπισμό φυσικών-ανθρωπογενών πόρων ίχνη αρχαιολογικών μνημείων, υπόγειων δικτύων, κα).

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη γεωργών και φορέων μέσω της πρωτοβουλίας «Καλλιεργώ το καύσιμό μου»  για : α) την καλλιέργεια και χωροθέτηση ενεργειακών φυτών και β) τη μεταποίηση του παραγόμενου προϊόντος ως στερεό καύσιμο και τη χρήση του (συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών - Δ/ντής Ν. Δαναλάτος)

Παροχή εξειδικευμένων επιμορφώσεων σε στοχευμένες ομάδες πάνω σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου (αξιοποίηση τοπικών πόρων, στρατηγικές ανάπτυξης κ.α.)

Ανάπτυξη δράσεων οργάνωσης και συντονισμού τοπικών και περιφερειακών δικτύων θεματικού και χωρικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή τοπικών δρώντων, κρατικών υπηρεσιών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών κλπ.