Κανονισμός

 Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, διακρατικό ελληνο-γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο “Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου” (DYNTAR), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Clermont II (Τμήμα Γεωγραφίας –Εργαστήριο CERAMAC). Η λειτουργία του ΠΜΣ DYNTAR διέπεται από τις διατάξεις του Ν3685/2008 καθώς και από τις διατάξεις των Διμερών Συμβάσεων Συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα.

Η λειτουργία του ΠΜΣ βασίζεται σε Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που έχει καταρτιστεί μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η διάρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών του ειδικού συντονιστικού οργάνου των διιδρυματικών προγραμμάτων της ημεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το ΦΕΚ 1990/Β' /31-12-04, τροπ. ΦΕΚ 981/Β΄/22-05-2009, τροπ. ΦΕΚ 2450/Β’/15-09-2014, η συνεργασία αφορά τόσο την απόκτηση ΜΔΕ όσο και διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

 Άρθρο 2

Όργανα του Π.Μ.Σ.

·         To Ειδικό Συντονιστικό Όργανο (Ε.Σ.Ο.) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Γεωγραφίας –Εργαστήριο CERAMAC του Πανεπιστημίου Blaise Pascal Clermont II. Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στο ΕΣΟ προεδρεύει και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

·         Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.). Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής, οικονομικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Εκλέγεται με απόφαση του Ε.Σ.Ο. για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στο Ε.Σ.Ο. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

 

Για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ., το Ε.Σ.Ο. του μεταπτυχιακού ορίζει, με θητεία δύο (2) ετών, τις εξής Επιτροπές:

·         Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.). Έργο της είναι η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και η κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος.

·         Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.). Έργο της αποτελεί η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση περί των οικονομικών του Π.Μ.Σ.

To Ε.Σ.Ο. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται από τo Ε.Σ.Ο.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει:

i.       τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

ii.    την κοινοποίηση των αποφάσεων του Ε.Σ.Ο.

 Άρθρο 3

Αντικείμενο-Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που συσχετίζονται με τη διευθέτηση, οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του χώρου στις αγροτικές περιοχές ή ακόμη σε περιοχές όπου η αγροτική συνιστώσα παραμένει σημαντικός παράγοντας της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Οι επιπτώσεις των τρεχουσών εξελίξεων, τα νέα διακυβεύματα που αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο καθώς και οι διαδικασίες αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης οφείλουν να γίνουν κατανοητές και να επεξεργαστούν από τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και από τις ομάδες των τοπικών δρώντων. Για να αναλάβουν αυτοί οι φορείς τις νέες ευθύνες – αρμοδιότητες στο τομέα της διαχείρισης των χώρων, έχουν ανάγκη από στελέχη, συμβούλους, εμψυχωτές, και ερευνητές, εκπαιδευμένους στις διεπιστημονικές διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, ικανούς να λαμβάνουν υπόψη διαστάσεις που επιτρέπουν το πέρασμα από την υποστήριξη στη διαπραγμάτευση.

                           Πρόκειται στην πραγματικότητα, να εκπαιδευτούν στελέχη τα οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να παράγουν διάφορες χωρικές αναπαραστάσεις, σε συνεργασία με τους διάφορους δρώντες ενός χώρου, ώστε να συνεισφέρουν στην σύγκλιση των προβλέψεων, που προαπαιτούνται για τη διαπραγμάτευση και σε συλλογικές αποφάσεις.

Το ΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλύπτοντας παράλληλα ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές που προέρχονται από διάφορες επιστήμες, κατά τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητάς τους και να τις επανατοποθετήσουν –αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ της επιτόπιας έρευνας και των θεωρητικών προσεγγίσεων καθώς και μεταξύ της εργασίας περιπτώσεων ή αναπτυξιακών σχεδίων και της ατομικής εξοικείωσης στο χειρισμό ενός ορισμένου αριθμού εργαλείων.

 Άρθρο 4

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, το οποίο εξειδικεύεται στην κατεύθυνση: “Χωρικές Δυναμικές, και Χωροταξία της Υπαίθρου”. Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι αναγνωρισμένος στη Γαλλία λόγω της διακρατικής συνεργασίας. Το δίπλωμα που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συντάσσεται στην Ελληνική και στη Γαλλική.

 Άρθρο 5

Διδάσκοντες

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:

1.        Οι καθηγητές του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλου ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Επίσης μπορεί να συνδράμουν ειδικά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Blaise Pascal, Clermont-Ferrand της Γαλλίας το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών

2.        Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

3.        Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 

Το 50% τουλάχιστον των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι καθηγητές και ΕΔΙΠ του οικείου Τμήματος. Οι καθηγητές και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργασιών του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τo Ε.Σ.Ο. του Π.Μ.Σ. με απόφασή του.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από το Ε.Σ.Ο., ένας καθηγητής ή ΕΔΙΠ ως σύμβουλος κι ένας ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλοι καθηγητές, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή (βλ. άρθρο 10). Κάθε καθηγητής μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα την επίβλεψη έως επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ..

 Άρθρο 6

Κατηγορίες πτυχιούχων και προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή απόφοιτοι των ΑΕΙ (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα που έχουν συνάφεια με αυτό του προσφερόμενου προγράμματος, τα οποία είναι τα εξής: Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, γεωγραφίας, χωροταξίας, οικονομικών επιστημών, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, ιστορίας, νομικής και συναφών ειδικοτήτων.

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει την προκήρυξη για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος με ανακοίνωση στον τύπο και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται σε δύο περίοδοι : α’ περίοδος υποβολής : 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου και β’ περίοδος υποβολής : 1-25 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. συνοδευόμενες από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Έντυπη αίτηση

2.    Βιογραφικό σημείωμα.

3.    Ευκρινές[1] φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

5.    Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).

6.    Επιστολή πρόθεσης συμμετοχής ενδιαφέροντος του υποψηφίου στο ΜΠΣ

7.    Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες.

8.    Γνώση γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας

 

Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

 

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τo Ειδικό Συντονιστικό Όργανο (Ε.Σ.Ο.). Η αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση του φακέλου του/της υποψηφίου/ας, όπου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ (%)

1

Γνωστικό αντικείμενο των προγενέστερων σπουδών

20

2

βαθμός του ή των πτυχίων

10

3

βαθμός σε μαθήματα του πτυχίου που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του Π.Μ.Σ.

5

4

Ερευνητική εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/μελέτες

10

5

επαγγελματική εμπειρία

15

6

Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

10

7

Συνεκτικότητα της μελλοντικής σταδιοδρομίας

5

8

Γνώση γλώσσας

10

8

Συνέντευξη

15

Όποιος συγκεντρώσει βαθμό χαμηλότερο της βάσης (50/100), απορρίπτεται.

 

 Άρθρο 7

Χρονική διάρκεια

Οι σπουδές για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι πλήρους παρακολούθησης και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Για την απονομή του τίτλου απαιτείται και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι 30 Οκτωβρίου του επόμενου έτους από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8

Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ/ΜΔΕ

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) μονάδων ECTS, οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής:

1.       Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα.

2.       Κάθε εξάμηνο μαθημάτων διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες.

3.       Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (Υ)

4.       Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΠΣ γίνονται στην Γαλλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα εφόσον οι φοιτητές είναι μόνο Έλληνες. Ορισμένες διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιούνται στα αγγλικά

5.       Στο πλαίσιο διδασκαλίας μαθημάτων εισηγήσεις δύναται να πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, …) σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης διδασκόντων

6.       Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο φοιτητής δε γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος.

7.       Ο φοιτητής υπόκειται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που διδάχθηκε.

- Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο δεύτερο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το θέμα παραπέμπεται στο Ε.Σ.Ο. το οποίο αποφασίζει την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

- Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα του δευτέρου εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το θέμα παραπέμπεται στο ΕΣΟ, το οποίο θα εισηγείται την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

 

8.       Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

9.       Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. συγκεντρώνουν εξήντα (60) μονάδες ECTS, οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πρόγραμμα σπουδών). Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα επί τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS διαιρούμενου δια του αριθμού εξήντα (60)

10.   Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αφού ολοκληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του.  Η καθομολόγηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες τελείται από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, παρουσία των Διευθυντών των Προγραμμάτων και των Προέδρων των Τμημάτων. Περιπτώσεις φοιτητών της αλλοδαπής που βρίσκονται εκτός Ελλάδας κατά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορούν να συμμετέχουν σε τελετή καθομολόγησης ενώπιον του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Προέδρου του ΠΜΣ αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για να μην επιβαρυνθούν με τις δαπάνες μετακίνησης δεδομένου ότι το ΜΠΣ δεν μπορεί να τις καλύψει.

11.   Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της 224ης/17-10- 2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS  ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενότητα 1. Η δυναμική και η αναδιοργάνωση των χώρων

(dynamique et reorganisation des espaces)

UV 1:

Εδαφική προσέγγιση και χωροταξία της υπαίθρου

 (Approche territoriale et aménagement rural de l’espace rural)

6

UV 2:

Πολιτικές και Δημόσια εδαφική δράση

(Politiques et action publique territoriale)

4

Ενότητα 2.Πολυλειτουργικότητα και εδαφικοί πόροι

(Multifonctionnalité et Ressources Territoriales)

UV 3:

Α. Νέες λειτουργίες και ελκυστικότητα των υπαιθριακών χώρων

Nouvelles fonctions et attractivité des territoires ruraux (υποχρεωτικό κατεπιλογή)

5

Β.:

Εφαρμογές χωρικού ψηφιακού σχεδιασμού-προσομοίωσης και πολυμέσων στην ανάδειξη εδαφικών πόρων

Applications de conception-simulation spatiale numérique et multimédia interactif à la révélation de ressources territoriales

 (υποχρεωτικό κατ‘ επιλογή)

UV 4:

Εδαφικοί πόροι (ανθρώπινοι, πολιτιστικοί, αγροδιατροφικοί): εντοπισμός, ανάδειξη και αξιοποίηση

(Ressources territoriales (humaines, patrimoniales et agro-alimentaires) : identification révélation et mise en valeur)

8

Ενότητα 3. Μεθοδολογίες, Εργαλεία και Τεχνικές

(Méthodologies, Outils et Techniques)

UV 5:

Εργαλεία γεωπληροφορικής χωρικής αναπαράστασης

(Outils geo-informatiques de la représentation spatiale)

7

Σύνολο

30

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ενότητα 3. Μεθοδολογίες, Εργαλεία και Τεχνικές

 (Méthodologies, Outils et Techniques)

UV 6

Μέθοδοι και εργαλεία εντοπισμού και ανάδειξης του πόρου

(Méthodes et outils de l’identification et de la révélation de la ressource)

8

Ενότητα 4. Χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια

(Projets d’aménagement et de développement rural)

UV 7

Συλλογική Εκπαιδευτική Μελέτη Περίπτωσης (μεθοδολογία γενική, μεθοδολογία του σχεδίου, εργαστήρια (διάγνωση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, ρόλος των δρώντων) και μελέτη περίπτωσης

(Projet Collectif (méthodologie générale, méthodologie de projet, ateliers de projet (diagnostic, suivi, évaluation, rôle des acteurs) et étude de terrain)

10

Ενότητα 5. Πρακτική άσκηση- μεταπτυχιακή εργασία

(stage-mémoire)

UV 8

Πρακτική άσκηση- μεταπτυχιακή εργασία

(stage-mémoire)

12

Σύνολο

30

 

Με πρόταση του Ε.Σ.Ο. του ΠΜΣ και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 9

Αξιολόγηση μαθημάτων

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος (επισυνάπτεται στο παράρτημα).

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10). Με απόφαση του Ε.Σ.Ο., ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός κατοχύρωσης του μαθήματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος του πέντε (5).

 

Άρθρο 10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Πρακτική Άσκηση-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.  Η ΜΔΕ γράφεται στην ελληνική ή και γαλλική γλώσσα. Ο τρόπος συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι συγκεκριμένος, σύμφωνα τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από το Ε.Σ.Ο

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο πεδίο που καλύπτει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και να αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, αναλυτικές, συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που έχει αρμοδιότητες σε συναφή αντικείμενα.

Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται από το Ε.Σ.Ο. του Π.Μ.Σ. ένας καθηγητής ως επιβλέπων. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από το Ε.Σ.Ο. του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλοι δύο (2) τουλάχιστον καθηγητές ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ε.Δ.Ι.Π.. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Για την έγκριση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται από το Ε.Σ.Ο. νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται τόσο στη Βιβλιοθήκη των Π.Μ.Σ. όσο και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ. σε δύο αντίτυπα, από ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και από ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ. δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του Π.Θ., η οποία δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν για πρώτη φορά τη ΜΔΕ τους τον Σεπτέμβριο και αφού έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους. Η επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕ συνεπάγεται την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σε περίπτωση που η ΜΔΕ δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως ή δε γίνει δεκτή από την εξεταστική επιτροπή, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσουν τη ΜΔΕ τον επόμενο Ιανουάριο. Η επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕ συνεπάγεται την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σε περίπτωση που η ΜΔΕ και πάλι δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως ή δε γίνει δεκτή από την εξεταστική επιτροπή, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για τελευταία φορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσουν τη ΜΔΕ τον Ιούνιο. Η επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕ συνεπάγεται την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 11

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

 

Άρθρο 12

Υλικο-τεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο στεγάζεται στο καινούργιο κτίριο των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο Μαγνησίας. Από τα 12 Εργαστήρια του ΤΜΧΠΠΑ, θα στηρίξουν με τον εξοπλισμό τους τη λειτουργία του ΜΠΣ τα ακόλουθα: «Αγροτικού Χώρου», «Χωρικής Ανάλυσης, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Θεματικής Χαρτογραφίας». «Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού», «Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου» καθώς και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος καθώς και η ειδική βιβλιοθήκη του ΜΠΣ θα προσφέρουν στους φοιτητές άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

 Άρθρο 13

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Άρθρο 14

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του ΜΔΕ

Χορηγούνται ετήσιες υποτροφίες στους φοιτητές του ΜΠΣ, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από πόρους του ΠΜΣ, λοιπούς πόρους του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή από πόρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδίως της Επιτροπής Ερευνών (χορηγίες). Οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές που προέρχονται από φτωχές χώρες της Μεσογείου και από χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου οικογένειες.

Το μεταπτυχιακό έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει υποτροφίες κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης, εφόσον ο φοιτητής κατόπιν αξιολόγησης επιδείξει υψηλή επίδοση και το πρώτο εξάμηνο σπουδών.

 Άρθρο 15

Δίδακτρα

Δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

 Άρθρο 16

Κόστος λειτουργίας

Πλέον από το 2013 το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 8.000 ευρώ που προέρχεται από το τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3.000 ευρώ από χορηγία του ΕΛΚΕ, δωρεές κ.ά.. Οι κατηγορίες δαπανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ΠΜΣ αφορούν:.

α/ ανθρώπινο δυναμικό,

β/ αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια-ανανέωση-συντήρηση)

γ/ μετακινήσεις  (ερευνητικές αποστολές, εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις φοιτητών και διδασκόντων, μετακινήσεις για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού, κλπ)

δ/ γενικά έξοδα

Σε καμία περίπτωση, δε θα χρησιμοποιούνται για πρόσθετη αμοιβή μελών ΔΕΠ /ΕΔΙΠ του Τμήματος.

 

Η διαχείριση των οικονομικών του Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τον Διευθυντή του. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ. και υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ο. για έγκριση μια φορά το χρόνο. Ο προϋπολογισμός καθώς και ο οικονομικός απολογισμός κάθε Π.Μ.Σ. μετά την έγκριση του από τον Ε.Σ.Ο. υποβάλλεται για έγκριση στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Η επιλεξιμότητα των δαπανών όσον αφορά τον προϋπολογισμό που προέρχεται από χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα ελέγχεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Ε.Λ.Κ.Ε. και ΠΜΣ, το θέμα θα επανέρχεται στην Κοσμητεία για έλεγχο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

 

Το Π.Μ.Σ. λόγω της μείωσης της επιχορήγησης στηρίζεται στη χορηγία που λαμβάνει από τον ΕΛΚΕ. Μέρος των εσόδων του από χορηγίες δύναται να αφορούν υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών με κριτήριο τις επιδόσεις τους, καθώς επίσης και για υποτροφίες επικουρικού έργου. Στον ετήσιο αναλυτικό απολογισμό του Π.Μ.Σ. στο ΕΣΟ και στη ΣΕΣ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Θα πρέπει να κατατίθενται εκτός των άλλων, ονομαστικά οι υποτροφίες που δόθηκαν, καθώς και το ποσό ανά φοιτητή που διατέθηκε για το σκοπό αυτό.  

 Άρθρο 17

Διασφάλιση ποιότητας

Για το Π.Μ.Σ. ισχύουν όλες οι διατάξεις και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με βάση της οδηγίες και τα κριτήρια της ΑΔΙΠ που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 Άρθρο 18

Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει υποχρεωτικά ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επίσης το Π.Μ.Σ. διαθέτει δική του ιστοσελίδα στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά λόγω της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται τακτικά και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών.

 

Άρθρο 19

Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι τροποποιήσεις του Π.Μ.Σ. γίνονται με βάση τις κείμενες διατάξεις. Αποφάσεις για αναθεώρηση του Προγράμματος λαμβάνονται από το Ε.Σ.Ο. του ΠΜΣ

 

Άρθρο 20

Ιδιαίτερες Περιπτώσεις

Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, θα επιλύονται με αποφάσεις του Ε.Σ.Ο.

 

 [1]Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.