Παρουσίαση DYNTAR

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου υποστηρίζει από το 2004 τη λειτουργία και την οργάνωση του κοινού ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» με διακριτικό τίτλο DYNTAR με έδρα το Βόλο, το οποίο είναι ετήσιο και πραγματοποιείται στη γαλλική γλώσσα. Το μεταπτυχιακό DYNTARκαταρτίζει επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της υπαίθρου.Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου συμβάλλει στη πραγματοποίηση μιας συλλογικής εργασίας επαγγελματικού επιπέδου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού DYNTARη οποία κάθε χρόνο επικεντρώνεται σε ένα αναπτυξιακό ζήτημα μίας περιοχή της Θεσσαλίας (Σκόπελος, Ελασσόνα, Φαρκαδόνα, Αλμυρός, Μουζάκι, Σοφάδες,κ.ά.).

Το μεταπτυχιακό DYNTAR κατόπιν αξιολόγησης, επιλέχθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για την απονομή σήματος ποιότητας (label) το οποίο συνοδεύτηκε από τη χορήγηση ετήσιων υποτροφιών σε επίπεδο μεταπτυχιακού (3 υποτροφίες) και υποτροφιών σε επίπεδο διδακτορικού (2 υποτροφίες). Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας είναι ένα Μεσογειακό Πανεπιστημιακό Δίκτυο και εφαρμόζει ένα πολιτικό πολυμερές πρόγραμμα διευκόλυνσης της κινητικότητας φοιτητών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.Τέλος η απονομή του σήματος DSLabel2013 για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βασίστηκε στο Συμπλήρωμα Διπλώματος που συμπληρώνεται από το Μεταπτυχιακό.

Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση, οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του χώρου στις αγροτικές περιοχές ή ακόμη σε περιοχές όπου η αγροτική συνιστώσα παραμένει σημαντικός παράγοντας της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Οι επιπτώσεις των τρεχουσών εξελίξεων, τα νέα διακυβεύματα που αναπτύσσονται στον ύπαιθρο χώρο, καθώς και οι διαδικασίες αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης οφείλουν να γίνουν κατανοητές και να επεξεργαστούν από τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις και από τις ομάδες των τοπικών δρώντων. Για να αναλάβουν αυτοί οι φορείς τις νέες ευθύνες – αρμοδιότητες στο τομέα της διαχείρισης των χώρων, έχουν ανάγκη από στελέχη, συμβούλους, εμψυχωτές, και ερευνητές, εκπαιδευμένους στις διεπιστημονικές διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, ικανούς να λαμβάνουν υπόψη διαστάσεις που επιτρέπουν το πέρασμα από την υποστήριξη στη διαπραγμάτευση.

Κεντρικός στόχος του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στελεχών τα οποία θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να παράγουν διάφορες χωρικές αναπαραστάσεις, σε συνεργασία με τους φορείς - δρώντες ενός χώρου, ώστε να συνεισφέρουν στην σύγκλιση των προβλέψεων, που προαπαιτούνται για τη διαπραγμάτευση, καθώς και στη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Οργάνωση του ΠΜΣ - Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα και είναι διαρθρωμένο σε πέντε ενότητες:

1. Η δυναμική και η αναδιοργάνωση των χώρων

2. Η Ανάδυση των υπαιθριακών χώρων

3. Πόροι και Χωρικοποίηση

4. Μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές

5. Σεμινάριο περιβάλλοντος

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τους έτους, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας κοινής εργασίας πάνω σε μια Συλλογική Εκπαιδευτική Μελέτη Περίπτωσης (ΣΕΜΠ), με σκοπό την απόκτηση διεπιστημονικής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Η Σ.Ε.Μ.Π. στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, εντάσσει φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων που παρακολουθούν το ΜΠΣ σε μια ενιαία ομάδα εργασίας που αντιμετωπίζει ένα πραγματικό αναπτυξιακό πρόβλημα μιας περιοχής, προβαίνοντας σε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς φορείς, επιτόπιες έρευνες, συνεντεύξεις κλπ, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων του προγράμματος καθώς και αναγνωρισμένων επαγγελματιών σχετικών με το αντικείμενο του προβλήματος.

Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται σε τρίμηνη πρακτική άσκηση η οποία ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρίες κλπ), κρατικούς φορείς, ιδιωτικές εταιρίες κλπ (της Ελλάδας και του εξωτερικού), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υποστηρίζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του ΠΜΣ DYNTAR.