- Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 1998 (ΦΕΚ 173 Α') με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 219/98. Στην πραγματικότητα, το Εργαστήριο λειτουργεί ως ερευνητική μονάδα στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) από το 1996.

 

Δίκτυα συνεργασίας

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • PARM: Μεσογειακή δεξαμενή γνώσης με συμμετοχή των σημαντικότερων εμπειρογνωμόνων από 15 χώρες της Μεσογείου. Αντικείμενο : η ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών του μεσογειακού χώρου και η επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη της μεσογείου σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • GROUPE DE BRUGES: Ευρωπαϊκή επιστημονική ομάδα εργασίας για τις "Αγροτικές και Χωροταξικές πολιτικές στον αγροτικό χώρο". Υπεύθυνος Εdgar PISANI, πρώην Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας.
 • MEDEF: Μελέτη των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών της Μεσογείου. Ίδρυση 1987.  Συμμετέχουν οι 5 μεσογειακές χώρες της ΕΟΚ.
 • DYNMED: Ολοκληρωμένη μελέτη των χωρικών, θεσμικών και οικονομικών θεμάτων που προσδιορίζουν την ανάπτυξη της Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 1991.
 • RAFAC:  Συγκριτικές μελέτες της οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης και των συλλογικών φορέων της Μεσογείου υπό την αιγίδα  του CIHEAM  και την συνεργασία πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων απ' όλη τη Μεσόγειο: α. ανάπτυξη αγροτικού χώρου, β. έγγειες δομές και  πολιτικές και γ. εκπαιδευτικές εφαρμογές.
 • VIRGILE:   Θέματα διαχείρισης του αγροτικού χώρου,  ο ρόλος των φορέων ανάπτυξης (ONG, NoProfit κτλ) και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού αγροτικού χώρου.  Συμμετέχουν οι 12 χώρες της ΕΟΚ. Το δίκτυο υποστηρίζεται από τη Γ.Δ.VI της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • R-EUROPA: Μελέτη των μορφών οργάνωσης των αγροτών και της διάρθρωσης των δικτύων τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίδρυση 1988.  Συμμετέχουν οι 12 χώρες της ΕΟΚ.
 • AGRAL: Mελέτη των μετασχηματισμών και των εξελίξεων των μοντέλων οργάνωσης του αγροτικού χώρου στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1991. Συμμετέχουν οι χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία  και  Ρουμανία.
 • Δίκτυο εμπειρογνώμων PLAN BLEU: 21 χώρες της Μεσογείου συμμετείχαν στην επεξεργασία ενός πρωτότυπου συστήματος περιβαλλοντικής περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη Μεσόγειο του Προγράμματος των Ενωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Το δίκτυο PlanBleuείναι επιφορτισμένο με α) την παραγωγή πληροφόρησης και γνώσεων που αφορούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα διακυβεύματα της αειφορικής ανάπτυξης της Μεσογείου ώστε να προειδοποιούνται οι φορείς που χαράσσουν πολιτική, β) τον προσδιορισμό στρατηγικών για να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων. Το Εργαστήριο Αγροτικού χώρου συμμετέχει στη Παρακολούθηση της εφαρμογής της Μεσογειακής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε θεματικές συνδεδεμένες με την Αγροτική και Γεωργική Ανάπτυξη.
 • Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης χωρο-εδαφικών ενοτήτων (territoiresruraux) της υπαίθρου για την απόκτηση του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας,
 • Μεσογειακό Δίκτυο για την Patrimonialisation de la culture pastorale (υπό την αιγίδα της ΟΥΝΕΣΚΟ): συντονίζεται από το CHIEAM (Διεθνές Κέντρο Ανωτέρων Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών). Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν ερευνητές, φορείς και ιδρύματα που σχετίζονται με τη κτηνοτροφία και ιδιαίτερα τη νομαδική ώστε να αναγνωριστεί ως πολιτιστική και φυσική κληρονομιά στο πλαίσιο της Σύμβασης Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της OΥΝΕΣΚΟ
 • Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων HassanII (Rabat –Μαρόκο), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μοντπελιέ (IAMMontpellier (Γαλλία)), Πανεπιστήμιο του Caire (Αίγυπτος) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα): Η συνεργασία ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS, με ένα πρωτόκολλο συνεργασίας υπογεγραμμένο και από τα 4 εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν κατάρτιση στην αγροτική ανάπτυξη, με στόχο την εφαρμογή μιας δι-ιδρυματικής διακρατικής εκπαίδευσης η οποία επιτρέπει στους μεν φοιτητές μέσω ενός συστήματος κινητικότητας να παρακολουθήσουν μιας διεθνούς χαρακτήρα εκπαίδευσης στη Μεσόγειο και επιπλέον την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ του δικτύου των πανεπιστημιακών και των επαγγελματιών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο Μεσογείου

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Α) ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Εσωτερικού

          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης

          Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

          Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εξωτερικού

          Universite Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, France

          CERAMAC (Centre d’Etudes et de Recherches  Appliqués au Massif Central), France

          ENGREF, France

          Universite du Caire - Egypt

          CIRAD –EMVT – Montpellier - France

          CIHEAM- Paris-France.

          Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrés de l’ Homme. Paris- France

          IAM - Montpellier-France.

          Institoutο Sperimentale Lazaro Spallanzani, Milano - Italia

          Université de Nanterre X , Paris-France.

          Université de Liéges. Laboratoire SURFACES.  Belgique.

          Universitad de CORDOBA

          Universita di Parma. Instituto di Economia Agraria e Forestale Facolta di Economia, Italie.

          University of Koritsa - Albania

          Université Hassan II – RabatMaroco

          Université de ANTALIA-Turkey.

 

Β) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

          Αναπτυξιακή Τρικάλων -ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

          Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ), ΑΕ

          Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού

          CRESM-(Κέντρο Κοινωνικής και Οικονομικής Έρευνας για τη Μεσόγειο). Ιταλία

          ΕΕΤΑΑ, Γραφείο Περιφέρειας Θεσσαλίας

          FARMERS LINK-GRANDE BRETAGNE

          Εθνικό Κοινωνικό Κέντρο Ερευνών (ΕΚΚΕ)

          SIME- (Διανομαρχιακή Εταιρεία για την Ανάπτυξη) Γαλλία