Θεματικές Ενότητες

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάπτυξης και της χωροταξικής διάρθρωσης του αγροτικού χώρου καθώς και της ανθρωπογεωγραφικής ανάλυσης με έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στα παραγωγικά συστήματα, τα δημογραφικά φαινόμενα, τα αγροτικά μικρά και μεσαία αστικά κέντρα και τέλος τα συστήματα σχέσεων πόλης - αγροτικού χώρου. Το εργαστήριο ασχολείται με την διερεύνηση των μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο, με την ανάλυση εθνικών και ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών που εφαρμόζονται στον πρωτογενή τομέα και τέλος, με τη μελέτη της διάρθρωσης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της αξιοποίησης - διαχείρισης των φυσικών, πολιτιστικών και οργανωτικών πόρων, στον αγροτικό χώρο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ανάπτυξης και χωροταξικής οργάνωσης περιοχών της υπαίθρου με έμφαση:

  • στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων τοπικών αναπτυξιακών και χωρικών στρατηγικών σε περιοχές της υπαίθρου κάθε κλίμακας (κοινοτική, δημοτική, διαδημοτική κλπ),
  • στην εξέλιξη του μοντέλου εδαφικής ανάπτυξης  εστιάζοντας :
    • στις μεθόδους εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπικών εδαφικών πόρων μέσω προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης ολοκληρωμένου χαρακτήρα, που ενσωματώνουν το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο ή/και τη διασπορά,
    • στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών δρώντων στη συμμετοχική διαδικασία για την εκπόνηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου από το στάδιο της διάγνωσης, μέχρι τη διαμόρφωση δράσεων και του σχεδίου εφαρμογής του (επιχειρησιακός προγραμματισμός),
    • στην οργάνωση των εδαφικών διακυβερνήσεων  και στην ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή της εδαφικής δημόσιας δράσης (εκ των κάτω σχεδιασμός πολυτομεακών και πολυταμειακών προγραμμάτων
  • η ανάπτυξη των μικρών πόλεων (αγροτικά κέντρα)
  • η συμβολή των νέων τεχνολογιών (επίστημη γεωπληροφορικής)  στη δημιουργία εργαλείων χωρικής ανάλυσης και κατασκευής εδαφικών διακριτών πόρων